Ziekte van uw kind

Wanneer uw kind, door ziekte de school niet kan bezoeken, ontvangt de leerkracht daarvan graag bericht. Dit kan telefonisch vóór schooltijd bij de administratie. Ook kunt u een briefje meegeven aan een ander kind. Wij weten dan wanneer uw kind niet op school aanwezig is. In het belang van uw kind willen wij u erop wijzen dat er in de diverse groepen bepaalde leerprogramma´s worden gevolgd. Als u kind te vaak verzuimt, wordt een belangrijk deel van het leerprogramma gemist en dat kan nadelige gevolgen hebben voor de schoolcarrière van uw kind.

Leerplicht

Voor onze school is de leerplichtambtenaar : Hannah Tounsi. De leerplichtambtenaar is bereikbaar op het volgende telefoonnummer: Tel: 020 2538916

Tot de taken van een leerplichtambtenaar horen:

  • Hulp bieden bij het zoeken van een school voor leerlingen, die pas in het stadsdeel zijn komen wonen.
  • Het helpen vinden van de juiste hulpverleningsinstelling bij bijv. gezinsproblemen.
  • Het beoordelen van aanvragen voor extra verlof.
  • Het controleren of elke leerplichtige leerling regelmatig de school bezoekt.

Wanneer dat niet het geval is, dan wordt dat door de school gemeld, waarna de ouders worden opgeroepen voor een gesprek.

Als niet bekend is op welke school een leerling staat ingeschreven, dan zoekt de leerplichtambtenaar dat uit en geeft de benodigde gegevens door aan de leerlingenadministratie van de gemeente Amsterdam.

Extra verlof

Het is wettelijk niet toegestaan uw kind(eren) buiten de vakanties van school te houden. Met klem verzoeken wij u zich aan de vakantietijden te houden, daar wij genoodzaakt zijn verzuim aan de leerplichtambtenaar te melden. In zeer bijzondere omstandigheden kan de directie toestemming voor extra verlof geven. Deze toestemming dient schriftelijk en uiterlijk 8 weken van te voren, te worden aangevraagd. Aanvraagformulieren zijn op school verkrijgbaar.

Extra verlof is niet bedoeld voor extra vakanties, zoals bijv. de wintersport, weekje bungalowpark of bezoek aan land van herkomst.

Vrijstelling van onderwijsactiviteiten

De leerlingen nemen deel aan alle door de school geplande onderwijsactiviteiten. Mocht u redenen hebben om voor uw kind(eren) vrijstelling te vragen voor deelname aan een onderwijsactiviteit dan kunt u zich wenden tot de schooldirectie. Deze zal, na overleg met de leerplichtambtenaar, al dan niet toestemming voor vrijstelling geven. Tegen dit besluit kan via de klachtenregeling bezwaar worden gemaakt.