Hoe geven we les?

De kinderen krijgen in kleine groepen (maximaal 15 leerlingen) les van speciaal opgeleide leerkrachten. Ieder kind werkt op zijn of haar eigen niveau. Waar nodig krijgen kinderen individueel aangepaste les of begeleiding.

Onderwijsprogramma

Gezien de achtergronden en de migratiegeschiedenis van de leerlingen is de sociaal-emotionele ontwikkeling van groot belang. De aanpak van “Kanjertraining” is hierbij onze leidraad. Er wordt met de leerlingen gesproken over elkaar positief benaderen, conflicthantering en gedrag tijdens leswisselingen.

In deze groepen leren leerlingen mondeling Nederlands, technisch en begrijpend lezen en spelling. In vergelijking met een reguliere basisschool besteden we veel tijd aan de Nederlandse taal.

Bij de lessen mondeling Nederlands gaat het om het aanleren van woordenschat, grammatica, klanken en taalfuncties, zoals begroeten en de weg vragen in het Nederlands.

Voor mondeling Nederlands werken we groepsdoorbrekend, zodat een leerkracht niet meer dan een of maximaal twee niveaus heeft. De andere vakken worden gegeven in de basisgroep met leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd of ontwikkeling.

Leerlingen leren het aanvankelijk en voortgezet technisch lezen. We houden hierbij uiteraard rekening met het gegeven of de leerling wel of geen school heeft bezocht in het herkomstland en al of niet gealfabetiseerd is in de eigen taal.

Begrijpend lezen doen we door actuele teksten te lezen en zo de kennis van de wereld van de leerlingen uit te breiden.

Leerlingen die al wat langer op de Taalschool  de Vlugt zijn, krijgen ook les in spelling van de onveranderlijke woorden en leerlingen die uitstromen naar de hoogste groepen van de basisschool en het voortgezet onderwijs krijgen ook werkwoordspelling.

Naast onderdelen van de Nederlandse taal, staat ook rekenen op het lesrooster. Speciaal aandachtspunt hierbij is het leren van de “rekentaal”.

Er wordt aandacht besteed aan fijne motoriek en (technisch) schrijven met het doel een duidelijk leesbaar handschrift te behouden of te ontwikkelen.

Natuurlijk heeft ook de creatieve ontwikkeling van de leerlingen onze aandacht. Het gaat hierbij om muziek, expressie, tekenen en handvaardigheid. Meestal is dat in het verlengde van de lessen mondeling Nederlands. We zingen liedjes die daarbij aansluiten, de leerlingen werken aan creatieve verwerkingsopdrachten of spelen situaties uit die te maken hebben met het thema of de aangeboden woordenschat.

Cultuureducatie krijgt wekelijks apart aandacht. We werken hierbij in projecten, waarbij beeldende vorming, zang, dans en toneel aan bod komen.

Bewegingsonderwijs staat wekelijks op het lesrooster en wordt gegeven door een vakleerkracht.

De leerlingen leren om te gaan met de computer. De computer wordt gebruikt voor de lessen taal en rekenen.

Taalschool de Vlugt en vervolgonderwijs

Voor iedere leerling wordt een eigen leerplan opgesteld: het zogenaamde individuele ontwikkelingsplan. In dit plan staan de doelen beschreven die we willen halen met een leerling.  Wanneer de doelen uit het plan bijna behaald zijn, nemen we samen met de ouders/verzorgers contact op met de stamschool. Vooralsnog hanteren we bij uitstroom naar het basisonderwijs twee uitstroommomenten: juli (zomervakantie) en december (kerstvakantie). Voor de leerlingen die uitstromen naar het voortgezet onderwijs hanteren we als uitstroommoment alleen de maand juli (zomervakantie).